Els nostres serveis

casa

Obra nova i reformes

Si poses en marxa una nova activitat o una obra, t’oferim els serveis d’arquitectura i d’enginyeria, direcció d’obra, coordinació de seguretat i salut, certificacions, projectes d’activitat.

bombilla

Reparacions i instal·lacions

Execució i legalització de tot tipus d’instal·lacions. Tràmits amb les companyies subministradores i tot tipus de documentació: butlletins, altes, canvis de nom, reformes i memòries tècniques.

lupa

Diagnosi de patologies

Fem una acurada diagnosi dels problemes, detectem possibles riscos i et proposem la solució més adequada. Si tens humitats, filtracions, esquerdes, o qualsevol problema, te’l resolem.

cama

Serveis d’interiorisme

T’oferim un servei global que va des de l’assessorament i elaboració del projecte fins a l’execució final, buscant un equilibri entre l´estètica i la funcionalitat, adequat al teu estil i necessitats.

Certificats Passive House

Tenim personal certificat en casa passiva amb dues especialitzacions, en envolvent de l’edifici i en serveis a la construcció.

Seguim els criteris  i els 5 principis bàsics de casa pasiva (Passive Houses) referits a la física de la construcció i l’ecologia, l’estanqueïtat, el procés de construcció i garantia de qualitat i els aspectes econòmics. Quant a l’especialització en l’envolvent de l’edifici, podem donar solucions sobre construccions aïllades, construcció sense pont tèrmic, finestres i altres elements de construcció transparent, el confort d’estiu, modernitzacions amb els components de la casa passiva i els detalls d’implementació. Quant a l’especialització de serveis de construcció, referits a principis bàsics de ventilació, la ventilació controlada amb recuperació de calor, l’escalfament de l’aire de subministrament en els edificis de la casa passiva, la posada en marxa, el subministrament de calor, la generació i distribució de la calor en els edificis de la casa passiva, els detalls d’implementació i els aspectes especials de reformes.

Legalització d’instalacions

Assessorament i projectes per a la legalització d’obres i/o canvis d’ús d’edificis existents.

A Duplextil redactem el projecte i la documentació administrativa que cal per tramitar l’alta a l’administració corresponent de les instal.lacions que els cal el disseny i supervisió d’un tècnic competent.

Obra nova

Habitatges, establiments turístics, esportius, industrials, comercials…

Des de la idea inicial fins al lliurament de l’obra, a Duplextil ens fem càrrec de tot el procés. Us assessorem i gestionem totes les feines que calen per portar l’obra a bon port, per a la vostra tranquil·litat. Disseny i projecte d’edificació, direcció dels treballs i coordinació dels diferents industrials que hi hagin d’intervenir, seguiment i compliment de terminis i pressupostos, gestió de la documentació administrativa i una sola persona de contacte per atendre totes les vostres necessitats i resoldre tots els dubtes que pugueu tenir.

Reforma i rehabilitació

Habitatges, negocis, instal·lacions turístiques…

Des de la idea inicial fins al lliurament de l’obra, ens fem càrrec de tot el procésde reforma i rehabilitació. A Duplextil us assessorem i gestionem totes les feines que calen per portar l’obra a bon port, per a la vostra tranquil·litat. Disseny i projecte, direcció dels treballs i coordinació dels diferents industrials que hi hagin d’intervenir, seguiment i compliment de terminis i pressupostos, gestió de la documentació administrativa i una sola persona de contacte per atendre totes les vostres necessitats i resoldre tots els dubtes que pugueu tenir.

Eficiència i estalvi energètic

Implantem mesures i sistemes d’eficiència i estalvi energètic, tant en edificis existents de qualsevol ús com en nous projectes d’edificació. Des de Duplextil proposem les millors opcions disponibles al mercat en funció del pressupost disponible per al control del consum elèctric, el control de consum d’aigua o gas, l’aprofitament de la tarifa nocturna i la regulació i ús racional de la climatització,  el control sobre la il.luminació ambiental, sobre el so ambiental i relacionades amb la programació horària.

Obra civil

Des de Duplextil, fem construccions en entorns urbans, industrials i rurals: pistes esportives, dipòsits i bases d’emmagatzematge, fosses sèptiques o petites depuradores, moviments de terra i traçats de camins, contencions de terres, canalitzacions de petits cursos d’aigua, entre d’altres.

Desenvolupem projectes d’urbanització públics o privats: mobilitat, traçats, paviments, drenatges, vegetació, serveis, elements urbans, senyalització,… amb la gestió i tramitació amb l’administració i les companyies subministradores de serveis d’aigua, de gas, d’electricitat i de telecomunicacions.

Enderrocs i demolicions

Gestionem i fem treballs d’enderroc, demolicions i desmantellament d’edificacions i construccions. En redactem el projecte i en tramitem la llicència d’obres. A Duplextil, garantim la seguretat de l’execució de l’obra i l’estabilitat i les condicions d’habitabilitat de les finques veïnes, si és el cas.

Legalització d’edificis

L’obres o de canvis d’ús d’edificis existents.

Des de Duplextil, ens encarreguem de tramitar les legalitzacions d’edificis o de canvis d’usos o adaptacions a noves normatives urbanístiques amb la redacció d’un projecte que planteja una solució específica per cada cas, que en la majoria d’ocasions s’acaben consensuant amb l’administració competent.

Instal·ladors autoritzats de gas

Ens permet dur a terme instal·lacions receptores domèstiques, col·lectives, comercials o industrials fins a 5 bar de pressió. Això ho podem fer tant si es tracta d’instal·lacions comuns com individuals i qualsevol que sigui la potència de disseny, situació i família de gas. En aquest cas però en queden excloses les escomeses interiors enterrades i les parts de les instal·lacions que discorrin soterrades per l’exterior de l’edificació.

En permet fer les instal·lacions d’envasos de gasos liquats del petroli (GLP) per a subministrament d’instal·lacions receptores.

Per fer instal·lacions de gasos liquats del petroli d’ús domèstic en caravanes i autocaravanes.

Per fer la connexió i muntatge d’aparells de gas.

Posada en marxa, manteniment i reparació d’aparells de gas no conduïts (aparells de tipus A) i d’aparells de gas conduïts (aparells de tipus B i C) de potència útil fins 24,4 kW inclosos, que estiguin adaptats al tipus de gas subministrat, amb l’excepció de les vitroceràmiques a gas de focs coberts.

Posada en marxa, manteniment i reparació d’aparells de gas conduïts (aparells de tipus B i C) de potència útil superior a 24,4 kW i vitroceràmiques a gas de focs coberts, que estiguin adaptats al tipus de gas subministrat, complint requisits específics, segons s’indica l’apartat 2.1.2. de la ITC-ICG 09.

Disseny d’interiors i exteriors

A Duplextil, dissenyem interiors d’habitatges, hotels, comerços, bars i restaurants, oficines,… i exteriors i jardins principalment d’habitatges, hotels i restauració, ens encarreguem de transformar espais existents en espais que expressin la nova o renovada funció per la qual han estat concebuts

Informes, certificats i valoracions

Duplextil redacta els certificats d’habitabilitat i tramita l’obtenció de cèdules d’habitabilitat, certificats d’eficiència energètica i tot tipus certificats notarials que requereixin d’una validació tècnica. Redactem informes i diagnosis de patologies en edificacions, valoracions de béns immobles, entre d’altres. La nostra experiència ens aporta una àmplia perspectiva a l’hora de dictaminar causes, valors, i concretar solucions.

Peritatges judicials

Peritatges de lesions en l’edificació, valoració de danys , de comatibilitat urbanística…

Duplextil redacta informes dirigits a juristes (advocats i jutges) que serviran per establir responsabilitats legals.

Plans de seguretat i salut

Duplextil demana al client la informació administrativa que cal per a dur a terme el Pla de seguretat i salut. A partir d’aquí, ens encarreguem de tota la resta: redactem, imprimim i presentem i tramitem el pla davant l’administració competent.

Direcció d’obra

Duplextil s’encarrega de tot: fem la direcció facultativa (la que dicta ordres tècniques) i gestionem i coordinem tot el procés. Fem l’anàlisi i comparació de pressupostos, assessorem en la contractació de constructores i industrials, i coordinem l’execució l’obra, sense intermediaris. Tindreu un únic interlocutor que vetllarà per la bona execució de l’obra, seguint els terminis de temps pactats i els pressupostos acordats.

Domòtica i xarxes socials

Disseny, instal·lació, posta en marxa i manteniment de xarxes telemàtiques, informàtiques i domòtica. A més Duplextil també es pot encarregar del control d’il·luminació, so, audio, vídeo, sistemes d’estalvi energètic i seguretat.

Sistemes de climatització

.

.

Contactar

Parlem del teu projecte

Empleni el formulari i en breu ens posarem en contacte amb vostè

Instagram

#duplextil @duplextil