Plaques amb tecnologia avaçada que Duplextil ha fet servir per aconseguir una gran llum sense haver de fer servir columnesCol·loquem plaques amb tecnologia avançada per cobrir un espai ampli sense columnes. Aquesta tecnologia ens permet aconseguir crear una sala de banquets sense cap columna i amb una amplada suficient. S’ha de formigonar ‘in situ’ i necessita uns quants dies de fabricació.

La primera dificultat ja rau en el transport, sobretot si treballem en carrers estrets d’un nucli antic. Es tracta de plaques de 10 metres de llargada que requereixen de tràilers i grues de gran tonatge per fer-ne la col·locació. Col·locació, treballar en el lloc amb els carrers estrets, plaques de 10 metres, tràilers i grues de gran tonatge per col·locar.

Plaques amb tecnologia

Les plaques s'han d'armar 'in situ'  tal com hem fet a Duplextil en una construcció d'una sala de banquets singular.Les plaques de les que estem parlant són singulars. Es tracta de plaques base amb nervis de formigó prefabricat que s’ha d’armar i formigonar ‘in situ’. Per alleugerir el pes del forjat porta revoltons de porexpan. Això dóna la llum de 10 metres que, si es fes amb un altre sistema constructiu, requeria un apuntalament molt important.

En aquest cas vam optar per posar formigó de resistència superior a la del càlcul per poder desapuntalar abans. Tot i això, com es pot apreciar a les imatges, vam fer apuntalaments interiors cada 20 cm. No és un sistema d’apuntalament habitual.

També són peculiars els encofrats de les claraboies, fets amb costelles de fusta. I s’ha treballat amb armadura especial, utilitzant un jou com també es pot apreciar en una altra de les imatges, per assegurar que aguanta l’estructura.

Per aconseguir aquestes plaques calen cinc dies de fabricació. Es fan servir armadures pre tensades i motlles de 150 metres. Es tensen les armadures, es formigonen amb formigons d’alta resistència i després es tallen. La durada del procés, de 5 dies,  són per al tensat (un dia), formigonat (un altre dia) i tres dies més per a l’adormiment (fraguado, en ES).