Remodelació integral de l'hotel, desmuntatge de la xemeneia exterior adossada a la façana.Duplextil està fent la remodelació d’un hotel per adaptar unes instal·lacions i un establiment a les noves necessitats dels seus clients. Per adaptar l’edifici al nou projecte constructiu, s’estan duent a terme treballs d’enderroc parcial d’algunes parts de la construcció original. S’ha desmuntat els soterranis i recalçat una escala exterior, entre d’altres treballs.

Com a treballs previs a la remodelació ha calgut enderrocar part de les instal·lacions. Per exemple, s’ha dut a terme l’enderroc manual d’una xemeneia adossada a la façana nord de l’edifici. El desmuntatge s’ha fet amb l’ajuda d’elevadors i grues de gran tonatge situades a la via pública i dins el mateix recinte de l’hotel.

Remodelació i treballs previs

Per poder fer l’enderroc ha calgut retallar el forjat i les construccions de les zones que s’han volgut enderrocar, per facilitar la feina de la maquinària i dels operaris tot preservant la integritat de la construcció adjacent.

També s’ha hagut de dur a terme l’enderroc parcial del soterrani, que està situat en dos nivells diferents. Ha calgut rebaixar el terreny per poder ubicar els dos nivells i ha calgut fer el rebaix de la roca utilitzant un martell pneumàtic de grans dimensions.

Durant aquestes feines ha calgut executar murs de contenció al soterrani, per cates. Igualment s’ha projectat espuma sobre la roca per conservar-ne la humitat. Mantenint la humitat de la roca s’evita que, en perdre-la, es produeixin petits despreniments.

En els mateixos treballs, s’ha fet el recalçat d’una escala exterior per assegurar-ne l’estabilitat i reforçar-ne la solidesa. També s’han dut a terme treballs d’enderroc d’una escala interior.